Meny Stäng

Umeås arbete med FN:s 17 globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra avgörande saker till år 2030: • Att avskaffa extrem fattigdom • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen • Att främja fred och rättvisa • Att lösa klimatkrisen

Agenda 2030 i Umeå kommun

En nulägesbeskrivning av hur Umeå kommun implementerar FN:s 17 globala mål.

I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, i både en lokal och en global kontext. Umeå kommunfullmäktiges övergripande mål är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

Visionen återspeglar sig också i flertalet strategiska dokument, t.ex. i Umeå kommuns översiktsplan, Strategisk plan för 2016–2028 och i jämställdhetsstrategin med mera.

Umeå kommun stödjer också flera internationella åtaganden för hållbar stadsutveckling, t.ex.:
• Ålborgåtagandena för hållbar stadsutveckling
• CEMR-deklarationen – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
• Borgmästaravtalet för klimat och energi
• Umeå är diplomerad Fairtrade City och bidrar på så sätt till många av målen - mer info längre ner på sidan*

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. En första kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030-arbetet i Umeå har genomförts under 2018. Den ger både en överblick och konkreta exempel på hur vi i Umeå kommun samverkar för att nå de 17 målen.

Under 2019 slutförs ett nationellt arbete med att ta fram nyckeltal som ska stödja det regionala och lokala genomförandet av Agenda 2030. Detta förväntas fungera som ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet med att förverkliga Agenda 2030 i Umeå kommun.

För att läsa mer om existerande program och fördjupande nulägesbeskrivningar, finns en länksamling på de sista sidorna i den här nulägesbeskrivningen. Ta del av exemplen i dokumentet och fördjupa dig i länkarna här>>

Lär dig mer om de Globala målen på Globalamalen.se

Det här gör vi också i Umeå

Här lyfter vi några andra goda exempel på arbete i Umeå som bidrar till att vi når de globala målen. 

Cirka 300 lägenheter avsätts av Bostaden till Umeå kommun för att användas till bostadssociala avtal under 2016.

0 kr i entréavgift. Västerbottens museums verksamhet är tillgänglig för alla besökare utan entréavgift för att främja alla människors lika möjlighet att ta del av kultur.

Utrota all form av fattigdom överallt är kärnan i Fairtrade Citys verksamhet. Allt arbete tar sin utgångspunkt i detta övergripande mål, då Fairtrade just verkar för att de som är mest ekonomiskt och socialt utsatta i den globala handeln ska kunna försörja sig på sitt arbete och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

 

100% lampor utan kvicksilver är ett av Bostadens miljömål.

100% av de nya golvmattorna ska vara fria från ftalater i Bostadens byggen och renoveringar. 

100% av Bostadens nya lekplatser ska vara fria från gifter som kan påverka barn.

100% av Umeå energis arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.

100% av Upabs bilar har alkolås 2017.

59% är så mycket som Nolia har minskat sin totala körsträcka för tjänsteresor under åren 2014--2016, genom att använda sig av en molnbaserad växel och öka andelen resfria möten.

100% elbilar är målet för Upabs fordonsflotta vilket kan bidra till en bättre luft kvalitet.

365 dagar, året runt, dag och natt är Västerbottens museums uteområde tillgängligt för promenader, återhämtning och kontemplation.

 

50% av föreläsare och konsulter som anställs av Kompetensspridning i Umeå ska vara kvinnor.

50% av Nolias styrelsemedlemmar är kvinnor år 2017.

57% av de anställda i Nolias ledningsgrupp är kvinnor år 2017.

 

100% av Umeå Energis el kommer från förnyelsebara källor år 2017.

100 % av Bostadens elanvändning kommer från förnyelsebara källor.

50% av all den fastighetsel som Bostadens fastigheter använder kommer från Bostadens fem egna vindkraftsverk.

50% av den el som används på Hållbara Ålidhem produceras av solcellsanläggningarna på området.

2 kilowattimmar - Upab har solceller och en liten produktion på 2 kilowattimmar el per år.

 

28%  är andelen minskade luftföroreningar i form av kväveoxider, svaveldioxid och stoft från Umeå Energi 2014--2016.

1 miljon kr delas ut av Kompetensspridning i Umeå och Länsstyrelsen till företag med Eco-innovation Projects under 2017.

 

2016 deltog Bostaden i Umeå Pride och de sätter stor vikt vid alla människors lika värde.

  

100% ekologiskt kaffe serveras hos Visit Umeå.

100% av maten på Nolias interna möten levereras av kravcertifierade Kummin restaurang och körs ut med elbil. 

Främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Fairtrade City-diplomeringen är ett konkret verktyg för mål nr 12. Diplomeringen är ett sätt att säkerställa att den konsumtion som sker inom en kommun eller region inte orsakar kränkningar av mänskliga rättigheter. Arbetet skapar också förutsättningar för en hållbar produktion.

 

2018 är det år som Umeå Energi har satt som mål att vara klimatneutrala.

100% av Umeå Energis tjänsteresor klimatkompenseras.

100% av Visit Umeås tjänsteresor klimatkompenseras.
 

Umeå som Fairtrade City*

I och med att Umeå är en Fairtrade City bidrar staden indirekt till förändringar i andra länder för att minska fattigdom, öka jämställdhet, hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringar mm.

Via vår offentliga konsumtion och Umeås konsumtion av rättvisa och etiska produkter som är producerade i andra länder bidrar Umeå till att människor har exempelvis bra arbetsvillkor. Det kan handla om att de som arbetar ska ha rättvis lön, inget barnarbete, rätt att organisera sig fackligt mm.

Mer info om Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen 

Vill du läsa fler och utförligare exempel som bidrar till att vi uppnår de globala målen? Här kan du ta del av goda exempel på kommunbolagens hållbarhetsarbete.

Livsmiljöbarometer

Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och visas i livsmiljöbarometern.