Meny Stäng

Umeås arbete med FN:s 17 globala mål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra avgörande saker till år 2030: • Att avskaffa extrem fattigdom • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen • Att främja fred och rättvisa • Att lösa klimatkrisen

Agenda 2030 i Umeå kommun

En nulägesbeskrivning av hur Umeå kommun implementerar FN:s 17 globala mål.

I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, i både en lokal och en global kontext. Umeå kommunfullmäktiges övergripande mål är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

Visionen återspeglar sig också i flertalet strategiska dokument, t.ex. i Umeå kommuns översiktsplan, Strategisk plan för 2016–2028 och i jämställdhetsstrategin med mera.

Umeå kommun stödjer också flera internationella åtaganden för hållbar stadsutveckling, t.ex.:
• Ålborgåtagandena för hållbar stadsutveckling
• CEMR-deklarationen – den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
• Borgmästaravtalet för klimat och energi
• Umeå är diplomerad Fairtrade City och bidrar på så sätt till många av målen - mer info längre ner på sidan*

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. En första kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030-arbetet i Umeå har genomförts under 2018. Den ger både en överblick och konkreta exempel på hur vi i Umeå kommun samverkar för att nå de 17 målen.

Under 2019 slutfördes ett nationellt arbete med att ta fram nyckeltal som ska stödja det regionala och lokala genomförandet av Agenda 2030. Detta förväntas fungera som ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet med att förverkliga Agenda 2030 i Umeå kommun.

För att läsa mer om existerande program och fördjupande nulägesbeskrivningar, finns en länksamling på de sista sidorna i den här nulägesbeskrivningen. Ta del av exemplen i dokumentet och fördjupa dig i länkarna här>>

Lär dig mer om de Globala målen på Globalamalen.se

Det här gör vi också i Umeå 

Umeå som Fairtrade City*

I och med att Umeå är en Fairtrade City bidrar staden indirekt till förändringar i andra länder för att minska fattigdom, öka jämställdhet, hållbar konsumtion, bekämpa klimatförändringar mm.

Via vår offentliga konsumtion och Umeås konsumtion av rättvisa och etiska produkter som är producerade i andra länder bidrar Umeå till att människor har exempelvis bra arbetsvillkor. Det kan handla om att de som arbetar ska ha rättvis lön, inget barnarbete, rätt att organisera sig fackligt mm.

Mer info om Fairtrade och de globala hållbarhetsmålen 

Vill du läsa fler och utförligare exempel som bidrar till att vi uppnår de globala målen? Här kan du ta del av goda exempel på kommunbolagens hållbarhetsarbete.

Livsmiljöbarometer

Umeå kommuns hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och visas i livsmiljöbarometern.