Meny Stäng

Lokala miljömål

År 2008 ställde sig Umeå kommun bakom de 16 nationella miljömålen och antog samtidigt ett antal lokala miljömål. Vissa av de lokala målen skulle vara uppfyllda 2012, andra senast 2025.

Läs mer om de 16 nationella miljökvalitetsmålen på Miljömål.se

Översyn av de lokala miljömålen

2016 visade det sig att vissa mål är redan uppfyllda och andra är svåra att följa upp. En översyn av kommunens lokala miljökvalitetsmål med fokus på åtgärder pågår därför under 2017-2018. 

Aktuell miljömålsstatus 2017 

Illustration miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan

Grön prick 4 av 6 lokala mål är uppnådda.

Åtgärder för att nå fossilfritt Umeå 2045 behövs. 

Illustration miljömål 2 frisk luft

Frisk luft

Röd prickEtt lokalt mål är inte uppnått.

Åtgärdsprogram för luft pågår. 

Illustration miljömål 3 Bara naturligförsurning

Bara naturlig försurning

Röd prick Ett lokalt mål är inte uppnått.

Åtgärder behövs. 

Illustration miljömål 4 Giftfrimiljö

Giftfri miljö

Röd prick 2 av 2 lokala mål är inte uppnådda.

Åtgärder behövs. 

Illustration miljömål 5 Skyddande ozonskikt

Skyddande ozonskikt

Grön prickNationellt mål är uppnått eller kommer att nås före 2020.

Umeå kommun står bakom de nationella målen. Inga lokala mål har formulerats. 

Illustration miljömål  6 säker strålmiljö

Säker strålmiljö

Grön prick2 av 2 lokala mål är uppnådda.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

Illustration miljömål 7 Ingen övergödning

Ingen övergödning

Röd prick 3 av 3 lokala mål är inte uppnådda.

Åtgärder behövs. 

Illustration miljömål  8 Levande sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag

Röd prick 3 av 4 lokala mål är inte uppnådda.

Åtgärder behövs. 

Illustration miljömål 9 Grundvatten av god kvalite

Grundvatten av god kvalitet

Gul prick 2 av 2 lokala mål har delvis uppnåtts.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

Illustration miljömål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Gul prick 1 av 1 lokalt mål har delvis uppnåtts.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

Illustration miljömål 11 Myllrande våtmarker

Myllrande våtmarker

Grön prick 2 av 2 lokala mål har uppnåtts.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

12 Levande skogar

Levande skogar

Gul prick 1 av 1 lokalt mål har delvis uppnåtts.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

Illustration miljömål 13 Ett rikt odlingslandskap

Rikt odlingslandskap

Röd prick 2 av 4 lokala mål har inte uppnåtts.

Åtgärder behövs. 

Illustration miljömål 14 Storslagen fjällmiljö

Storslagen fjällmiljö

Inget mål formulerat.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

Illustration miljömål  15 God bebyggdmiljö

God bebyggd miljö

Grön prick6 av 10 lokala mål har uppnåtts.

Behov av åtgärder och nya mål utreds. 

Illustration miljömål  16 Ett rikt växt- och djurliv

Rikt djur- och växtliv

Gul prick Ett lokalt mål har delvis uppnåtts.

Behov av åtgärder och nya mål utreds.